Ngày bắt đầu: 20/3/2018

Ngày thi: 14/4/2018

Hội trường: A305

Chi tiết xem tại đây (tại cột bổ sung)