Trường ĐHNT

Đường dẫn  : Trang chủ Tốt nghiệp Kế hoạch thực hiện học phần tốt nghiệp của các lớp CN24A KTĐN; CN10A QTKD và các lớp ghép
Kế hoạch thực hiện học phần tốt nghiệp của các lớp CN24A KTĐN; CN10A QTKD và các lớp ghép
Chủ nhật, 04 Tháng 6 2017 03:16

Danh sách, số điện thoại, địa chỉ email của Giáo viên hướng dẫn:

1. Ngành Quản trị kinh doanh:

- Danh sách Giáo viên hướng dẫn Khóa luận tốt nghiệp xem tại đây; Mẫu đăng ký đề tài khóa luận tải tại đây.

- Danh sách Giáo viên hướng dẫn Thực tập tốt nghiệp xem tại đây

- Danh bạ điện thoại xem tại đây

2. Ngành Kinh tế :

- Danh sách Giáo viên hướng dẫn Thực tập tốt nghiệp xem tại đây

3. Ngành Ngân hàng :

- Danh sách Giáo viên hướng dẫn Thực tập tốt nghiệp xem tại đây

Lịch học học phần Phương pháp thực hành và nghiên cứu khoa học tại A401 xem tại đây. Lưu ý: Lịch học bắt đầu từ ngày 13/6/2017 (Nghỉ buổi ngày 12/6/2017)

Đến ngày 17 tháng 05 năm 2017 các lớp CN24A KTĐN và CN10A QTKD đã hoàn thành cơ bản chương trình học tập theo quy định và bắt đầu thực hiện học phần tốt nghiệp, kế hoạch cụ thể như sau:

1. Đối tượng sinh viên đủ điều kiện thực hiện học phần tốt nghiệp:

- Không đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

- Đóng học phí đầy đủ theo quy định: Từ ngày 12/06/2017 đến 13/06/2017 vào giờ hành chính, tại Phòng Kế hoạch – Tài chính. (Nộp học phí còn thiếu và nộp học phí học phần tốt nghiệp, nếu không nộp học phí sẽ không được xét tốt nghiệp).

- Đã hoàn thành toàn bộ các học phần trong chương trình đào tạo.

2. Hình thức:

Sinh viên sẽ phải tích lũy 12 tín chỉ của Học phần tốt nghiệp bằng một trong hai hình thức dưới đây:

- Làm khóa luận tốt nghiệp (KLTN) có khối lượng 12 tín chỉ (trong 12 tuần): áp dụng cho các sinh viên có điểm trung bình chung tích lũy đạt từ 6,5 điểm trở lên (theo thang điểm 10) và không thi lại, học lại quá 2 môn;

- Những sinh viên không đủ điều kiện hoặc không muốn thực hiện Học phần tốt nghiệp bằng hình thức làm KLTN sẽ phải: (1) Đăng ký học thêm học phần Phương pháp thực hành và nghiên cứu khoa học có khối lượng 3 tín chỉ (trong 5 tuần) với giáo viên chủ nhiệm muộn nhất ngày 09/06/2017; và (2) Thực tập, viết thu hoạch thực tập có khối lượng 9 tín chỉ (trong 10 tuần).

3. Kế hoạch cụ thể:

- Đối với các sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp:

Thời gian viết KLTN từ ngày 12/06/2017 đến 09/10/2017. Nộp KLTN vào ngày 10-11/10/2017 trong giờ hành chính tại Khoa Kinh tế & Kinh doanh quốc tế, tầng 2 nhà B (đối với sinh viên lớp CN24A KTĐN); tại Khoa Quản trị Kinh doanh, tầng 2 nhà B (đối với sinh viên lớp CN10A QTKD); tại khoa Tài chính Ngân hàng, tầng 2 nhà B (đối với những sinh viên các lớp NHTM-TCQT). Những sinh viên có KLTN bị điểm F phải đăng ký làm lại KLTN.

- Đối với các sinh viên đi thực tập tốt nghiệp và học thêm học phần Phương pháp nghiên cứu chuyên sâu:

- Thời gian: Từ ngày 12/06/2017 đến ngày 11/09/2017 sinh viên đi thực tập, chọn đề tài làm đề cương chi tiết để viết Thu hoạch thực tập. Sinh viên đăng ký đề tài với giáo viên hướng dẫn, lấy giấy giới thiệu từ GVCN từ ngày 12/06/2017 đến ngày 13/06/2017.

Lịch học Học phần Phương pháp thực hành và nghiên cứu khoa học bắt đầu từ ngày 12/06/2017 (lịch cụ thể thông báo trên trang web của Khoa Đào tạo Tại chức).

- Nơi thực tập: Tại các cơ quan có liên quan đến chuyên ngành đã học, nơi sinh viên đang công tác. Trường hợp nơi công tác không phù hợp với nội dung thực tập, sinh viên có thể liên hệ thực tập ở một cơ quan khác, nhà trường sẽ viết giấy giới thiệu để sinh viên tự liên hệ nơi thực tập.

- Nội dung: Khoa Kinh tế & Kinh doanh quốc tế , Khoa Quản trị Kinh doanh và Khoa Tài chính Ngân hàng phổ biến nội dung Khóa luận và Thu hoạch thực tập tốt nghiệp trong ngày tập trung.

- Hình thức Thu hoạch thực tập tốt nghiệp: Thu hoạch TTTN phải có nhận xét, chữ ký, đóng dấu của nơi thực tập. Nộp thực tập tốt nghiệp từ ngày 18/09/2017 đến ngày 19/09/2017) tại Khoa Kinh tế & Kinh doanh quốc tế (CN24A KTĐN),  Khoa Quản trị Kinh doanh (CN10A QTKD) và Khoa Tài chính Ngân hàng (với các lớp NHTM-TCQT) (nộp 02 bản: 01 bản cho Khoa Kinh tế & Kinh doanh quốc tế hoặc Khoa Quản trị Kinh doanh hoặc Khoa Tài chính Ngân hàng và 01 bản nộp cho GV hướng dẫn).

Lịch tập trung nghe phổ biến Kế hoạch thực tập, viết Khóa luận tốt nghiệp, phân công giáo viên hướng dẫn thực tập tốt nghiệp: 18h00 ngày 08/06/2017 tại Hội trường: A501 (Ngành Kinh tế); A503 (Ngành Quản trị kinh doanh; A504 (Các lớp NHTM-TCQT).

Căn cứ vào kế hoạch trên đây, Nhà trường yêu cầu:

1- Khoa Kinh tế & Kinh doanh quốc tế, Khoa Quản trị Kinh doanh, Khoa Tài chính Ngân hàng, Khoa Đào tạo Tại chức và các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện các công việc trên;

2- Sinh viên các lớp CN24A KTĐN, CN10A QTKD và sinh viên các lớp NHTM-TCQT chấp hành đúng kế hoạch để hoàn thành tốt học phần tốt nghiệp;

3- Nhà trường trân trọng đề nghị các cơ quan chủ quản của sinh viên tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập.

Nơi nhận:

- Khoa Kinh tế & Kinh doanh quốc tế;

- Khoa Quản trị Kinh doanh;

- Khoa Tài chính Ngân hàng;

- Khoa Đào tạo Tại chức;

- Sinh viên các lớp CN24A; CN10A; NHTM-      TCQT

- Cơ quan của sinh viên.

Hà Nội, ngày …  tháng 06  năm 2017

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 

 

PGS, TS  Nguyễn Thu Thủy

 

Đang truy cập

Hiện có 40 khách Trực tuyến

Tuyển sinh ĐH Bằng 2

Tuyển sinh hệ VLVH

Phát bằng tốt nghiệp

Đường dẫn  : Trang chủ Tốt nghiệp Kế hoạch thực hiện học phần tốt nghiệp của các lớp CN24A KTĐN; CN10A QTKD và các lớp ghép

Chương trình hợp tác

 

Khóa đào tạo ngắn hạn

Bài giảng online

Forum

 Joomlart ForumThảo luận - Chia sẻ - Gặp gỡ - Giao lưu