Trường ĐHNT

Đường dẫn  : Trang chủ Tốt nghiệp Kế hoạch thực hiện học phần tốt nghiệp của các lớp TC33A KTĐN và TC9A QTKD
Kế hoạch thực hiện học phần tốt nghiệp của các lớp TC33A KTĐN và TC9A QTKD
Thứ hai, 21 Tháng 11 2016 08:01

Lịch học môn Phương Pháp thực hành và nghiên cứu khoa học:

- Bắt đầu: Thứ 3 ngày 27/12/2016 (thay cho ngày 26/12/2016), từ 18h00 đến 21h00

- Lịch học: Năm 2016: 28/12; 30/12; Năm 2017: 04/1; 06/01; 09/01; 11/01; 13/01; 16/01; 18/01; 20/01.

- Hội trường: A504

Danh sách, số điện thoại, địa chỉ email của Giáo viên hướng dẫn:

1. Ngành Quản trị kinh doanh:

- Danh sách Giáo viên hướng dẫn Khóa luận tốt nghiệp xem tại đây

- Danh sách Giáo viên hướng dẫn Thực tập tốt nghiệp xem tại đây

- Danh bạ điện thoại xem tại đây

2. Ngành Kinh tế :

- Danh sách Giáo viên hướng dẫn Thực tập tốt nghiệp xem tại đây

Đến ngày 28 tháng 11 năm 2016 các lớp TC33A KTĐN và TC9A QTKD đã hoàn thành cơ bản chương trình học tập theo quy định và bắt đầu thực hiện học phần tốt nghiệp, kế hoạch cụ thể như sau:

1. Đối tượng sinh viên đủ điều kiện thực hiện học phần tốt nghiệp:

- Không đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

- Đóng học phí đầy đủ theo quy định: Từ ngày 20/12/2016 đến 21/12/2016 vào giờ hành chính, tại Phòng Kế hoạch – Tài chính. (Nộp học phí còn thiếu và nộp học phí học phần tốt nghiệp, nếu không nộp học phí sẽ không được xét tốt nghiệp).

- Đã hoàn thành toàn bộ các học phần trong chương trình đào tạo.

2. Hình thức: Sinh viên sẽ phải tích lũy 12 tín chỉ của Học phần tốt nghiệp bằng một trong hai hình thức dưới đây:

- Làm khóa luận tốt nghiệp (KLTN) có khối lượng 12 tín chỉ (trong 12 tuần): áp dụng cho các sinh viên có điểm trung bình chung tích lũy đạt từ 6,5 điểm trở lên (theo thang điểm 10) và không thi lại, học lại quá 2 môn;

- Những sinh viên không đủ điều kiện hoặc không muốn thực hiện Học phần tốt nghiệp bằng hình thức làm KLTN sẽ phải: (1) Đăng ký học thêm học phần Phương pháp thực hành và nghiên cứu khoa học có khối lượng 3 tín chỉ (trong 5 tuần); và (2) Thực tập, viết thu hoạch thực tập có khối lượng 9 tín chỉ (trong 10 tuần).

3. Kế hoạch cụ thể:

a. Đối với các sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp: Thời gian viết KLTN từ ngày 03/01/2017 đến 04/4/2017. Nộp KLTN vào ngày 11 tháng 4 năm 2017 trong giờ hành chính tại Khoa Kinh tế & Kinh doanh quốc tế, tầng 2 nhà B (đối với sinh viên lớp TC33A KTĐN); tại Khoa Quản trị Kinh doanh, tầng 2 nhà B (đối với sinh viên lớp TC9A QTKD). Những sinh viên có KLTN bị điểm F phải đăng ký làm lại KLTN.

b. Đối với các sinh viên đi thực tập tốt nghiệp và học thêm học phần Phương pháp thực hành và nghiên cứu khoa học:

- Thời gian: Từ ngày 03/01/2017 đến ngày 21/3/2017 sinh viên đi thực tập, chọn đề tài làm đề cương chi tiết để viết Thu hoạch thực tập. Đăng ký đề tài với giáo viên hướng dẫn từ ngày 03/01/2017 đến ngày 06/01/2017, giáo viên hướng dẫn thông qua đề cương chi tiết và hướng dẫn sinh viên viết Thu hoạch thực tập. Lịch học Học phần Phương pháp thực hành và nghiên cứu khoa học bắt đầu từ ngày 26/12/2016 (lịch cụ thể thông báo trên trang web của Khoa Đào tạo Tại chức).

- Nơi thực tập: Tại các cơ quan có liên quan đến chuyên ngành đã học, nơi sinh viên đang công tác. Trường hợp nơi công tác không phù hợp với nội dung thực tập, sinh viên có thể liên hệ thực tập ở một cơ quan khác, nhà trường sẽ viết giấy giới thiệu để sinh viên tự liên hệ nơi thực tập.

- Nội dung: Khoa Kinh tế & Kinh doanh quốc tế và Khoa Quản trị Kinh doanh phổ biến nội dung Khóa luận và Thu hoạch thực tập tốt nghiệp trong ngày tập trung.

- Hình thức Thu hoạch thực tập tốt nghiệp: Thu hoạch TTTN viết từ 30 đến 35 trang được đánh máy vi tính, khổ A4, bìa mềm; Thu hoạch TTTN phải có nhận xét, chữ ký, đóng dấu của nơi thực tập. Nộp thực tập tốt nghiệp từ ngày 28/3/2017 đến ngày 30/3/2017) tại Khoa Kinh tế & Kinh doanh quốc tế (TC33A KTĐN) và tại Khoa Quản trị Kinh doanh (TC9A QTKD) (nộp 02 bản: 01 bản cho Khoa Kinh tế & Kinh doanh quốc tế và Khoa Quản trị Kinh doanh và 01 bản nộp cho GV hướng dẫn).

Căn cứ vào kế hoạch trên đây, nhà trường yêu cầu:

1- Khoa Kinh tế & Kinh doanh quốc tế, Khoa Quản trị Kinh doanh, Khoa Đào tạo Tại chức và các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện các công việc trên;

2- Sinh viên các lớp TC33A KTĐN và TC9A QTKD chấp hành đúng kế hoạch để hoàn thành tốt học phần tốt nghiệp;

3- Nhà trường trân trọng đề nghị các cơ quan chủ quản của sinh viên tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập.

Ghi chú: Lịch tập trung nghe phổ biến Kế hoạch thực tập, viết Khóa luận tốt nghiệp, phân công giáo viên hướng dẫn thực tập tốt nghiệp:18h30 ngày 20/12/2016 tại Hội trường:A504 (Ngành Kinh tế); A304 (Ngành Quản trị kinh doanh)

Nơi nhận:

- Khoa Kinh tế & Kinh doanh quốc tế;

- Khoa Quản trị Kinh doanh;

- Khoa Đào tạo Tại chức;

- Sinh viên các lớp TC33A; TC9A

- Cơ quan sinh viên.

Hà Nội, ngày …  tháng 11 năm 2016

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

PGS, TS  Nguyễn Thu Thủy

 

Đang truy cập

Hiện có 19 khách Trực tuyến

Tuyển sinh ĐH Bằng 2

Tuyển sinh hệ VLVH

Phát bằng tốt nghiệp

Đường dẫn  : Trang chủ Tốt nghiệp Kế hoạch thực hiện học phần tốt nghiệp của các lớp TC33A KTĐN và TC9A QTKD

Chương trình hợp tác

 

Khóa đào tạo ngắn hạn

Bài giảng online

Forum

 Joomlart ForumThảo luận - Chia sẻ - Gặp gỡ - Giao lưu