Trường ĐHNT

Đường dẫn  : Trang chủ Tốt nghiệp Kế hoạch thực hiện học phần tốt nghiệp của các lớp TC30B KTĐN - TC6B QTKD; CN8 QTKD - TC3B Kế toán; CN2 Kế toán; TC3A Kế toán; TC6A QTKD - TC2A NHTM; TC3 TCQT
Kế hoạch thực hiện học phần tốt nghiệp của các lớp TC30B KTĐN - TC6B QTKD; CN8 QTKD - TC3B Kế toán; CN2 Kế toán; TC3A Kế toán; TC6A QTKD - TC2A NHTM; TC3 TCQT
Thứ hai, 06 Tháng 4 2015 07:46

Lịch học học phần Phương pháp thực hành và nghiên cứu khoa học của các lớp TC30B, TC6B QTKD và TC3B Kế toán như sau:

Ngày bắt đầu: 18/5/2015 (học 2, 4, 6)

Ngày thi: 12/06/2015

Hội trường: A305

Đến cuối tháng 04 năm 2015 các lớp có tên trên đã hoàn thành cơ bản chương trình học tập theo quy định và bắt đầu thực hiện học phần tốt nghiệp, kế hoạch cụ thể như sau:

1. Đối tượng sinh viên đủ điều kiện thực hiện học phần tốt nghiệp:

- Đã hoàn thành toàn bộ các học phần trong chương trình đào tạo.

- Không đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

- Đóng học phí đầy đủ theo quy định: Từ ngày 25/05/2015 đến 29/05/2015 vào giờ hành chính hàng ngày, tại Phòng Kế hoạch - Tài chính. (Nộp học phí còn thiếu và nộp học phí học phần tốt nghiệp, nếu không nộp học phí sẽ không được xét tốt nghiệp. Chú ý học phí học phần tốt nghiệp KHÔNG được chuyển khoản ).

2. Hình thức: Sinh viên sẽ phải tích lũy 12 tín chỉ của Học phần tốt nghiệp bằng một trong hai hình thức dưới đây:

- Làm khóa luận tốt nghiệp (KLTN) có khối lượng 12 tín chỉ (trong 12 tuần): áp dụng cho các sinh viên có điểm trung bình chung tích lũy đạt từ 6,5 điểm trở lên (theo thang điểm 10) và không thi lại, học lại quá 2 môn;

- Những sinh viên không đủ điều kiện hoặc không muốn thực hiện Học phần tốt nghiệp bằng hình thức làm KLTN sẽ phải: (1) Đăng ký học thêm học phần Phương pháp nghiên cứu chuyên sâu có khối lượng 3 tín chỉ (trong 5 tuần); và (2) Thực tập, viết thu hoạch thực tập có khối lượng 9 tín chỉ (trong 10 tuần).

3. Kế hoạch cụ thể:

Lịch tập trung nghe phổ biến Kế hoạch thực tập, viết Khóa luận tốt nghiệp, phân công giáo viên hướng dẫn thực tập tốt nghiệp: 18h30 ngày 21/4/2015 tại Hội trường: A301 (lớp TC30B) và A305 (lớp TC6B QTKD, TC3B Kế toán, CN8QTKD, CN2 Kế toán, TC3A Kế toán, TC6A QTKD), A403 (lớp TC2A NHTM, TC3 TCQT).

a. Đối với các sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp: Thời gian viết KLTN từ ngày 04/5/2015 đến 11/9/2015. Nộp KLTN vào ngày 14-16 tháng 9 năm 2015 tại Khoa Kinh tế & Kinh doanh quốc tế (lớp TC30B), Khoa Quản trị kinh doanh (các lớp chuyên ngành QTKDQT và Kế toán), Khoa Tài chính ngân hàng (các lớp ngành TCNH) tầng 2 nhà B trong giờ hành chính. Những sinh viên có KLTN bị điểm F phải đăng ký làm lại KLTN.

b. Đối với các sinh viên đi thực tập tốt nghiệp và học thêm học phần Phương pháp nghiên cứu chuyên sâu:

- Thời gian: Từ ngày 04/5/2015 đến ngày 28/8/2015 sinh viên đi thực tập, chọn đề tài làm đề cương chi tiết để viết Thu hoạch thực tập. Đăng ký đề tài với giáo viên hướng dẫn từ ngày 04/5/2015 đến ngày 07/5/2015, giáo viên hướng dẫn thông qua đề cương chi tiết và hướng dẫn sinh viên viết Thu hoạch thực tập. Lịch học Học phần Phương pháp nghiên cứu chuyên sâu bắt đầu từ ngày 18/5/2015 (lịch cụ thể thông báo trên trang web của Khoa Đào tạo Tại chức).

- Nơi thực tập: Tại các cơ quan có liên quan đến chuyên ngành đã học, nơi sinh viên đang công tác. Trường hợp nơi công tác không phù hợp với nội dung thực tập, sinh viên có thể liên hệ thực tập ở một cơ quan khác, nhà trường sẽ viết giấy giới thiệu để sinh viên tự liên hệ nơi thực tập.

- Nội dung: Khoa Kinh tế & Kinh doanh quốc tế, Khoa Quản trị kinh doanh, Khoa Tài chính ngân hàng phổ biến nội dung Khóa luận và Thu hoạch thực tập tốt nghiệp trong ngày tập trung.

- Hình thức Thu hoạch thực tập tốt nghiệp: Thu hoạch TTTN viết từ 30 đến 35 trang được đánh máy vi tính, khổ A4, bìa mềm; Thu hoạch TTTN phải có nhận xét, chữ ký, đóng dấu của nơi thực tập. Nộp thực tập tốt nghiệp từ ngày 07/9/2015 đến ngày 09/9/2015 tại Khoa Kinh tế & Kinh doanh quốc tế (lớp TC30B), Khoa Quản trị kinh doanh (các lớp chuyên ngành QTKDQT và Kế toán), Khoa Tài chính ngân hàng (các lớp ngành TCNH), tầng 2 nhà B (nộp 02 bản: 01 bản cho Khoa KT&KDQT - Khoa QTKD - Khoa TCNH và 01 bản nộp cho GV hướng dẫn).

Căn cứ vào kế hoạch trên đây, nhà trường yêu cầu:

1- Khoa Kinh tế & Kinh doanh quốc tế, Khoa Quản trị kinh doanh, Khoa Tài chính ngân hàng, Khoa Đào tạo Tại chức và các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện các công việc trên;

2- Sinh viên các lớp nói trên thực hiện đúng kế hoạch để hoàn thành tốt học phần tốt nghiệp;

3- Nhà trường trân trọng đề nghị các cơ quan chủ quản của sinh viên tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập.

Nơi nhận:

- Khoa Đào tạo Tại chức;

- Các Khoa KT&KDQT, QTKD, TCNH, KTQT;

- Phòng KHTC, Phòng QTTB

- Sinh viên các lớp có tên trên;

- Cơ quan sinh viên.

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2015

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 

 

PGS, TS  Nguyễn Văn Hồng

 

Đang truy cập

Hiện có 63 khách Trực tuyến

Tuyển sinh ĐH Bằng 2

Tuyển sinh hệ VLVH

Phát bằng tốt nghiệp

Đường dẫn  : Trang chủ Tốt nghiệp Kế hoạch thực hiện học phần tốt nghiệp của các lớp TC30B KTĐN - TC6B QTKD; CN8 QTKD - TC3B Kế toán; CN2 Kế toán; TC3A Kế toán; TC6A QTKD - TC2A NHTM; TC3 TCQT

Chương trình hợp tác

 

Khóa đào tạo ngắn hạn

Bài giảng online

Forum

 Joomlart ForumThảo luận - Chia sẻ - Gặp gỡ - Giao lưu