Trường ĐHNT

Đường dẫn  : Trang chủ Văn bản của Trường Quyết định v/v ban hành Quy định về bảo lưu và công nhận kết quả học tập trong đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ tại trường Đại học Ngoại thương
Quyết định v/v ban hành Quy định về bảo lưu và công nhận kết quả học tập trong đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ tại trường Đại học Ngoại thương
Thứ năm, 24 Tháng 5 2012 09:00

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG

-----------oOo------------

Số  551 /2012-ĐHNT- ĐTTC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------oOo------------

Hà nội, ngày  24  tháng  05  năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

V/V BAN HÀNH QUY ĐINH VỀ BẢO LƯU VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ HỌC TẬP TRONG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG

Căn cứ Quyết định 58/2010/QĐ-TTg ngày 14/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành điều lệ trường đại học;

Căn cứ Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/04/2006 của Chính phủ quy định về quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 409/2009/QĐ- ĐHNT-QLĐT ngày 08/05/2009 của Hiệu trưởng trường Đại học Ngoại thương về việc ban hành “Quy định về đào tạo đại học hệ chính quy và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ tại trường Đại học Ngoại thương”;

Căn cứ Quyết định số 1617/2010/QĐ- ĐHNT-ĐTTC ngày 16/12/2010 của Hiệu trưởng trường Đại học Ngoại thương về việc ban hành “Quy định về đào tạo đại học hệ vừa làm vừa học theo hệ thống tín chỉ tại trường Đại học Ngoại thương”;

Căn cứ kết quả cuộc họp của Thường trực Hội đồng khoa học trường Đại học Ngoại thương ngày 02/03/2012;

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Quản lý đào tạo, Trưởng Khoa Đào tạo Tại chức,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm Quy định về bảo lưu và công nhận kết quả học tập trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại trường Đại học Ngoại thương.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ khi ký.

Điều 3. Các Ông/Bà Giám đốc Cơ sở 2 TP HCM, Cơ sở Quảng ninh, Trưởng các Phòng, Khoa và Bộ môn có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:

-      Ban Giám hiệu (Để báo cáo)

-      Như điều 3

-      Lưu Văn thư, Khoa ĐTTC, Phòng QLĐT.

HIỆU TRƯỞNG

GS, TS HOÀNG VĂN CHÂU

(Đã ký)

 

Đang truy cập

Hiện có 16 khách Trực tuyến

Tuyển sinh ĐH Bằng 2

Tuyển sinh hệ VLVH

Phát bằng tốt nghiệp

Đường dẫn  : Trang chủ Văn bản của Trường Quyết định v/v ban hành Quy định về bảo lưu và công nhận kết quả học tập trong đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ tại trường Đại học Ngoại thương

Chương trình hợp tác

 

Khóa đào tạo ngắn hạn

Bài giảng online

Forum

 Joomlart ForumThảo luận - Chia sẻ - Gặp gỡ - Giao lưu