Áp dụng cho các chuyên ngành:

1. Kinh tế đối ngoại từ CN25 KTĐN (Bằng 2); TC35 KTĐN (VLVH) trở về trước;

2. Quản trị kinh doanh quốc tế CN11 QTKD (Bằng 2); TC11 QTKD (VLVH) trở về trước.

I. TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO: ĐẠI HỌC - LOẠI HÌNH ĐÀO TẠO: VỪA LÀM VỪA HỌC

1. Ngành Đào tạo: Kinh tế

- Chuyên ngành: Kinh tế Đối ngoại (xem tại đây).

2. Ngành Đào tạo: Quản trị Kinh doanh

- Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh Quốc tế (xem tại đây).

- Chuyên ngành: Kế toán (xem tại đây).

3. Ngành Đào tạo: Tài chính - Ngân hàng

- Chuyên ngành: Tài chính Quốc tế (xem tại đây).

- Chuyên ngành: Ngân hàng Thương mại (xem tại đây).

II. TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO: BẰNG ĐẠI HỌC THỨ 2 - LOẠI HÌNH ĐÀO TẠO: VỪA LÀM VỪA HỌC

1. Ngành Đào tạo: Kinh tế

- Chuyên ngành: Kinh tế Đối ngoại (xem tại đây).

2. Ngành Đào tạo: Quản trị Kinh doanh

- Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh Quốc tế (xem tại đây).

3. Ngành Đào tạo: Tiếng Anh

- Chuyên ngành: Tiếng Anh Thương mại (xem tại đây)

4. Ngành Đào tạo: Luật

- Chuyên ngành: Luật Thương mại quốc tế (xem tại đây)